Odwiedza nas 264 gości oraz 0 użytkowników.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RETORYCZNEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

O TYTUŁ MISTRZA SŁOWA

Rok szkolny 2018/2019

 

§ 1

Cel konkursu

1. Organizatorem konkursu retorycznego jest Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi  im. Jana Pawła II w Paniówkach. Jest on jedną z inicjatyw podjętych przez szkołę w ramach świętowania 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

2. Celem konkursu jest: promocja sztuki publicznego przemawiania

                                      doskonalenie umiejętności autoprezentacji

                                       zdobycie tytułu Mistrz Słowa

§ 2

Zasady, przebieg i czas trwania konkursu

1 Konkurs organizowany jest w szkole w Paniówkach w ciągu jednego dnia.

2..Wystąpienia uczestników ocenia niezależne jury.

3. Czas prezentacji 3/4 minut.

4 Decyzja jury jest niezależna i ostateczna.

5. Szkołę reprezentuje maksymalnie 2 uczestników z każdej kategorii wiekowej.

6. Uczestnicy losują kolejność swoich wystąpień.

7. Tytuł Mistrza Słowa przyznaje się w dwóch kategoriach

dzieci młodsze - klasy IV-VI

dzieci starsze – klasy VII. VIII, III gimnazjum

§ 3

Tematyka i termin konkursu

1.Zadaniem ucznia jest prezentacja przygotowanego tekstu na temat” Moje miejsce na ziemi”

( tekst opanowany pamięciowo)

2. Termin konkursu – 4 lub 5 grudnia ( termin będzie dookreślony) o godzinie 11.00

( godzina może ulec zmianie)

.

§ 4

Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania właściwej oceny prezentacji przez uczniów, Organizator powołuje Komisję konkursową.

2. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

3. Komisja konkursowa wybierze Mistrza słowa w dwóch kategoriach wiekowych

4. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 5

Warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.

3. Zgłoszenia uczestników może dokonać szkoła , nauczyciel, rodzic telefonicznie lub przez odesłanie karty zgłoszenia na adres organizatora.(załącznik)

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Oświadczenie).

5. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

·         imię i nazwisko uczestnika,

·         wiek ( klasa)

·         nazwę szkoły

·        oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych.

 

§6

Tytuły i nagrody

1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie tytułu Mistrza Słowa roku 2018 oraz okolicznościowe nagrody.

§7

Prawa i obowiązki Organizatora

1 Organizator konkursu w tym przypadku Szkoła Podstawowa w Paniówkach zapewnia uczestnikom właściwe i bezpieczne warunki do prezentacji.

2. Organizator przygotowuje dokumentację wymaganą przy organizacji konkursu.

3. Zgłoszenia przyjmowane są do 28.11.2018

§8

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§9

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie informacje o konkursie pojawią się na stronie internetowej organizatora. Można je uzyskać w sekretariacie szkoły.

2. Koordynator – Bożena Benson

3. Dokumentacja konkursu:

Zgłoszenie uczestnika - wzór,

Oświadczenie wyrażenie zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestnika/ rodzica/prawnego opiekuna dziecka - wzór.

 Protokół komisji konkursowej

Serdecznie zapraszamy do udziału, będzie nam bardzo miło, jeśli świętowanie tak ważnej w naszej historii uroczystości będziemy mogli przeżyć wspólnie, zasłuchani w piękne słowa naszej ojczystej mowy.

 

Koordynator projektu

Bożena Benson.

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła