Odwiedza nas 297 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

Dwa- Dziecięca Wszechnica Architektury


Projekt DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy,

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt realizowany jest na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w latach 2018-2020.

Kierownik projektu: dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, Kierownik Katedry Projektowania Architektury Użyteczności Publicznej i Mieszkaniowej RAr-2

Informacje na: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Strony/dwa.aspx

Główny cel projektu: to rozwój III misji Politechniki Śląskiej Wydziału Architektury poprzez prowadzenie edukacji architektonicznej dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat, zgodnie z nową podstawą programową dla szkół podstawowych, z wykorzystaniem potencjału szkoły wyższej. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER - podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Eksperci Programowania w podregionie gliwickim

Projekt „Eksperci Programowania w podregionie gliwickim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Projekt zakłada przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0 pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.

Szkolenia dla nauczycieli umożliwią przygotowanie do prowadzenia zajęć z podstaw programowania, nabycie umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej oraz wsparcie profesjonalnych trenerów na każdym etapie wdrażania zajęć.W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, taki jak tablety, maty edukacyjne, klocki LEGO WeDo 2.0 czy kamery USB.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

Dofinansowanie: 782 427,38 zł

„Aktywna Tablica 2018”

 

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”

Całkowita kwota wnioskowanej dotacji 17 500 zł, z czego 3 500 zł to środki własne.

Czas realizacji: 17 maja - 31 grudnia 2018.

 

Ogród pięciu zmysłów” – Dostosowanie terenu przy Przedszkolu do potrzeb dydaktycznych i terapeutycznych dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Obejmuje utworzenie ogrodu sensorycznego „Pięciu zmysłów” do działań dydaktycznych i terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.

Całkowita kwota wnioskowanej dotacji 38 091,00 zł, z czego 7618,20 zł to środki własne.

Czas realizacji: 1 marca - 31 października 2018.

 

„Zielona Pracownia 2017”

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Obejmuje utworzenie szkolnej pracowni –laboratorium ekologicznego- wyposażonej w nowoczesne zaplecze techniczno-informatyczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni. Celem głównym jest edukacja ekologiczna uczniów, nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących działań wpływających na jakość wody, gleby i powietrza w najbliższym środowisku oraz przeniesienie aktywnych działań na grunt domowy.

Całkowita kwota wnioskowanej dotacji 30 000 zł, z czego 6 000 zł to środki własne.

Czas realizacji: 1 czerwca- 30 listopada 2017.

 

„Szansa dla przedszkola”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 realizowanego przez Gminę Gierałtowice. Skierowany do uczniów i nauczycieli przedszkola działającego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (ZSP) w Paniówkach.

Celem projektu jest przeszkolenie (podniesienie kompetencji) nauczycieli z zastosowania różnych metod terapii dla dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnościami. Kolejnym etapem będzie zastosowanie wyuczonych metod w pracy z dziećmi i przeprowadzenie kompleksowych terapii dla 8 dzieci z niepełnosprawnościami w ZSP. Planowane działania wynikające z proj. pozytywnie wpłyną na przyszłe kształcenie w ZSP, które wyjdzie na przeciw indywidualnym potrzebom uczniów. Wprowadzenie dodatkowych zajęć wpłynie korzystnie na wzajemne relacje uczeń - nauczyciel. Zostanie zapewniona uczniom gama bezpłatnych zajęć, która umożliwi dzieciom i rodzicom o niskim statusie materialnym udział w ofercie, na którą nie mogliby sobie pozwolić.

Czas realizacji: 01.08.2017r. – 31.07.2018r.

Całkowita kwota dofinansowania: 182 450,00 zł

 

„Książki naszych marzeń”

 

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach otrzymał wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3. Tytuł projektu- „Książki naszych marzeń”- Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup- 12 000 zł, wkład własny 3 000 zł, razem koszt zakupu książek- 15 000zł.

 

Rezerwa subwencji oświatowej w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny 

i pomoce dydaktyczne sal do nauki dzieci sześcioletnich

 

W roku 2014/2015 Zespół otrzymał dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji oświatowej w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne sal do nauki dzieci sześcioletnich.

Kwota dofinansowania- 18 000 zł.

 

Rezerwa subwencji oświatowej z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

 

W roku 2015/2016 złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Otrzymano 5 000 zł.

„Aktywna edukacja”

 

Program prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu był Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.

Okres realizacji projektu: 09.2013-06.2014

Beneficjenci projektu.

 

„Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”

 

Projekt realizowany w ramach Prorytetu III „Wysoka jakość oświaty” Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 01.09.2013-30.06.2015

Beneficjenci projektu.

„Belfer Online +”

 

Przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych. Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w ramach priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”.

Okres realizacji projektu: 01.07.2013-28.02.2015 i drugi raz 1.08.2014- 31.12.2014

Beneficjenci projektu.

„Twórczo w przyszłość”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012-31.08.2013

Wartość projektu w ZSP Paniówki 78 131,00 zł.

 

„Sukces jest dla każdego”

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Program współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1.01.2011- 31.01.2012

Wartość projektu 139 716,00 zł

 

„Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji.

Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

 

Program realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu „Edukacja dla pracy etap 2” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 15-16.06.2015

Beneficjenci projektu.

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła